Bảo vệ: Chương II: Tổ Hợp & Xác Suất

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »

Chương I: Lượng Giác 11

NGÂN HÀNG CÂU HỎI CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC 11. Mỗi lần làm đề sẽ bao gồm 10 câu – thời gian làm bài 15′. 10 câu hỏi sẽ được lấy ngẫu nhiên trong ngân hàng đề. Có thể làm đi làm lại nhiều lần. Click vào StartQuiz để bắt đầu làm bài.      »

ĐỀ ÔN TẬP PHÉP DỜI HÌNH 2

ĐỀ ÔN TẬP BÀI TẬP PHÉP DỜI HÌNH – PHÉP BIẾN HÌNH Mục đích: Làm quen Trắc Nghiệm và Ôn Lý Thuyết. Yêu cầu: Hoàn thành 1 câu trong thời gian 1,5 phút. Số lượng câu hỏi: 15. Thời gian làm bài 22,5 phút. Đối tượng: Tất cả học sinh. Click vào StartQuiz để bắt đầu làm bài.      »

Bảo vệ: ĐỀ ÔN TẬP PHÉP DỜI HÌNH 11

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 11

20 câu trắc nghiệm chuyên đề Phương Trình Lượng Giác. Mục đích: Làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Luyện tập phản xạ trắc nghiệm. Yêu cầu: Hoàn thành 1 câu trong thời gian 1.5 phút. Số lượng câu hỏi: 20. Thời gian làm bài 30 phút. Đối tượng: Tất cả học sinh. Click vào StartQuiz để bắt đầu làm bài.      »

Page 1 of 212