Bảo vệ: Chương II: Tổ Hợp & Xác Suất

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »

ĐỀ ÔN TẬP PHÉP DỜI HÌNH 2

ĐỀ ÔN TẬP BÀI TẬP PHÉP DỜI HÌNH – PHÉP BIẾN HÌNH Mục đích: Làm quen Trắc Nghiệm và Ôn Lý Thuyết. Yêu cầu: Hoàn thành 1 câu trong thời gian 1,5 phút. Số lượng câu hỏi: 15. Thời gian làm bài 22,5 phút. Đối tượng: Tất cả học sinh. Click vào StartQuiz để bắt đầu làm bài.      »

Bảo vệ: ĐỀ ÔN TẬP PHÉP DỜI HÌNH 11

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »

Bảo vệ: Đề Ôn Tập Số 2 – Phương Trình Lượng Giác

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »

Bảo vệ: Đề ôn tập số 1 – Hàm số lượng giác.

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. »